Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bełchatów

W celu detalicznego zakupu drewna prosimy o kontakt z miejscowym leśniczym.

Poniżej znajdą Państwo aktualne Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów w tej sprawie oraz do pobrania cennik sprzedaży detalicznej.

Numery rachunków bankowych Nadleśnictwa Bełchatów

BGŻ BNP PARIBAS nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900

PKO BP S.A.          nr 65 1020 3916 0000 0402 0190 0943

BOŚ S.A.ŁÓDŹ      nr 49 1540 1245 2056 4811 3995 0001

Zarządzenie Nr 2
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów
        
z dnia 7 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia cen w sprzedaży detalicznej w 2019 r.

 na drewno okrągłe, karpinę opałową, choinki, stroisz.

Zn. spr. NK.0210.2.2019

 

Na  podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 18 maja 1994 roku  oraz Ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2001 r (Dz.U. nr 97 poz. 1050  z póź. zmianami), Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZM.800.19.2018)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania Cennik nr 1/2019  cen detalicznych dla

- drewna okrągłego wg KJW,

- choinek,

- stroiszu,

- karpiny opałowej

 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Cennik nr 1/2018 wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

§ 3

Zarządzenie nr 2 wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 roku.

  

 

Podpisał Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zając

Do pobrania:

Cennik

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek

Detaliczna sprzedaż sadzonek

Zakupu sadzonek na terenie Nadleśnictwa Bełchatów można będzie dokonać (zależnie od posiadanych zapasów) na szkółce leśnej Borowiny. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Kontakt telefoniczny z biurem Nadleśnictwa oraz do leśniczego szkółkarza znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zarządzeniem oraz cennikiem sprzedaży detalicznej (do pobrania poniżej)

 

 

ZARZĄDZENIE NR  9/2019

 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki.

Zn. spr. NK.0210.11.2019

 

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego Zarządzeniem nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 r oraz Zarządzenia Nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2009 roku w sprawie jednolitych zasad ewidencji kosztów produkcji szkółkarskiej, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania cennik sadzonek drzew i krzewów na potrzeby rozliczeń wewnętrznych Nadleśnictwa, w obrocie między jednostkami LP, rozliczeń z Budżetem Państwa oraz do sprzedaży pozostałym odbiorcom, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Cennik wprowadzony niniejszym zarządzeniem został sporządzony w oparciu o zaewidencjonowane w SILP koszty produkcji szkółkarskiej w 2018 r. zestawione przy pomocy oprogramowania „SILP-WEB – Koszty produkcji szkółkarskiej”. Wydruki wykonanych raportów wspomnianego oprogramowania stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 3

Podstawą do rozliczeń potrzeb wewnętrznych nadleśnictwa, rozliczeń między jednostkami LP, rozliczeń z Budżetem Państwa oraz do sprzedaży dla pozostałych odbiorców stanowią ceny sadzonek drzew i krzewów  ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 8 lutego 2018 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Podpisał

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zając

 

Do pobrania:

Cennik