Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bełchatów

W celu detalicznego zakupu drewna prosimy o kontakt z miejscowym leśniczym.

Poniżej znajdą Państwo aktualne Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów w tej sprawie oraz do pobrania cennik sprzedaży detalicznej.

Numery rachunków bankowych Nadleśnictwa Bełchatów

BGŻ BNP PARIBAS nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900

PKO BP S.A.          nr 65 1020 3916 0000 0402 0190 0943

BOŚ S.A.ŁÓDŹ      nr 49 1540 1245 2056 4811 3995 0001


Zarządzenie Nr 3/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów

        

z dnia 20 stycznia 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia cen w sprzedaży detalicznej w 2017 r.

 na drewno okrągłe, karpinę opałową, choinki, stroisz.

Zn. spr. NK.0210.3.2017

 

Na  podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 18 maja 1994 roku  oraz

Ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2001 r (Dz.U. nr 97 poz. 1050  z póź. zmianami), Zarządzenia nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016r. (znak: GM.800.6.2015)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania Cennik nr 1/2017  cen detalicznych dla

-    drewna okrągłego wg KJW,

  • choinek,
  • stroiszu,
  • karpiny opałowej

  stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Cennik nr 1/2016 wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 4 stycznia 2016 r.

 

§ 3

Zarządzenie nr 3/2017 wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku.


 

Podpisał Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zając

Do pobrania:

Cennik

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek

Detaliczna sprzedaż sadzonek

Zakupu sadzonek na terenie Nadleśnictwa Bełchatów można będzie dokonać (zależnie od posiadanych zapasów) na szkółce leśnej Borowiny. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Kontakt telefoniczny z biurem Nadleśnictwa oraz do leśniczego szkółkarza znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zarządzeniem oraz cennikiem sprzedaży detalicznej (do pobrania poniżej)

 

ZARZĄDZENIE NR  6/2017

 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki.

Zn. spr. NK.0210.9.2017

 

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego Zarządzeniem nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 r oraz Zarządzenia Nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2009 roku w sprawie jednolitych zasad ewidencji kosztów produkcji szkółkarskiej, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania cennik sadzonek drzew i krzewów na potrzeby rozliczeń wewnętrznych Nadleśnictwa, w obrocie między jednostkami LP, rozliczeń z Budżetem Państwa oraz do sprzedaży pozostałym odbiorcom, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Cennik wprowadzony niniejszym zarządzeniem został sporządzony w oparciu o zaewidencjonowane w SILP koszty produkcji szkółkarskiej w 2016 r. zestawione przy pomocy oprogramowania „SILP-WEB – Koszty produkcji szkółkarskiej". Wydruki wykonanych raportów wspomnianego oprogramowania stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 3

Podstawą do rozliczeń potrzeb wewnętrznych nadleśnictwa, rozliczeń między jednostkami LP, rozliczeń z Budżetem Państwa oraz do sprzedaży dla pozostałych odbiorców stanowią ceny sadzonek drzew i krzewów  ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 9 marca 2016 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podpisał

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zając

 

Do pobrania:

Cennik