Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Lp.
Stanowisko służbowe
Zakres załatwianych spraw
1.
Nadleśniczy
Kieruje Nadleśnictwem                                                                                                                                                    W sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 15:00-16:00 i w piątki w godz. 8:00-9:00.
2.
Zastępca Nadleśniczego
Kieruje i nadzoruje całokształt działalności związanej z gospodarka leśną.
3.
Inżynier nadzoru
Kontrola poprawności wykonania zadań gospodarczych. 
4.
St. ds. użytkowania lasu i marketingu
Sprzedaż surowca drzewnego, pozyskanie drewna.
5.
Stanowisko ds. zagospodarowania, LMN i ZP
Hodowla, szkółkarstwo, nasiennictwo, leśna mapa numeryczna, zamówienia publiczne. Doradztwo leśne.
6.
St. ds. ochrony lasu i przyrody
Ochrona lasu , ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody i łowiectwo.
7.
St. ds. stanu posiadania i urządzania lasu 
Zagadnienia dotyczące stanu posiadani, ewidencji gruntów. Dzierżawy i najmu gruntów.
8. St. ds. ewidencji drewna Obrót drewnem i produktami niedrzewnymi. Fakturowanie sprzedaży.
9. St. ds. edukacji, gospodarki rolnej i LN Prowadzenie edukacji przyrodniczo- leśnej, prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i rybacką, Lasy Niepaństwowe
10.
Sekretarz
Kieruje działem administracyjno-gospodarczym , sekretariat, środki trwałe.
11.
St. ds. administracji i mieszkań
Łączność, gospodarka mieszkaniowa, umundurowanie, administrowanie osadami i budynkiem biura Nadleśnictwa.
12.
St. ds. remontów i inwestycji
Remonty budynków, inwestycje, transport, magazyny.
13.
Główny Księgowy
Kieruje i nadzoruje  prace działu  finansowo-księgowego, opracowanie  planów finansowych.
14.
St. ds. finansowo-księgowych
Deklaracje VAT,  rejestr zakupów, kontrola zasiłków chorobowych.
15.
St. ds. finansowo-księgowych
Rejestr sprzedaży, fakturowanie czynszów dzierżawnych, terminowe egzekwowanie należności.
16.
St. ds. finansowo-księgowych
Listy płac, obsługa ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych , zasiłki chorobowe.
17.
St. ds. finansowo-księgowych
Księgowość, terminowe regulowanie zobowiązań Nadleśnictwa.
18. 
St. ds. finansowo-księgowych
Księgowość, rozliczenia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych. 
19.
St. ds. pracowniczych
Sprawy pracownicze, fundusz socjalny, archiwum.
20.
Posterunek Straży Leśnej
Ochrona mienia Nadleśnictwa przed uszkodzeniem i kradzieżą, przestrzeganie właściwego zachowania się odwiedzających na terenach leśnych.
21.
Leśniczowie
Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych. Ochrona mienia w zakresie leśnictwa. Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych w zakresie swojego działania.
22.
Leśniczy szkółkarz
Pozyskanie nasion i produkcja sadzonek drzew i krzewów na potrzeby własne Nadleśnictwa oraz innych odbiorców.