Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Ponad 63 tys. ha terenów leśnych tut. RDLP wchodzi w skład 23 Obszarów Chronionego Krajobrazu, terenów chronionych o zróżnicowanych ekosystemach, pełniących funkcję korytarzy ekologicznych, ważnych dla turystyki i wypoczynku.

Granice Chrząstawsko – Widawski OCHK określiło Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. (Dz.Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115).

Wymienione Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego znalazło się w Rozporządzeniu Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez byłych wojewodów, nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 28, poz. 137). Dlatego też Chrząstawsko – Widawski OCHK posiada status obszaru chronionego krajobrazu.

Według tego rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego OCHK obejmuje 4 194 ha, w tym: 3 954 ha leżące na terenie powiatu łaskiego w gminie Widawa i 240 ha na terenie powiatu bełchatowskiego w gminie Rusiec.

W granicach aktualnego zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Bełchatów znajdują się grunty OCHK w granicach gminy Widawa, w powiecie łaskim.

Chrząstawsko-Widawski Obszar Chronionego Krajobrazu obszarem swoim obejmuje doliny rzek Widawki i Chrząstawki o naturalnym charakterze, wraz z przyległymi  terenami, wyróżniające się bogactwem flory i fauny. Na omawianym terenie występują kompleksy łąk z oczkami wodnymi oraz roślinnością szuwarową i wodną.