Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Ogólna powierzchnia lasów niepaństwowych w zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 16 887 ha. Na podstawie umów na rok 2015 zawartych ze starostami Nadleśnictwo Bełchatów sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na terenie trzech starostw: Bełchatów, Radomsko i Piotrków o łącznej powierzchni 14 236 ha.

W ramach pełnionego nadzoru na terenie powiatów Nadleśnictwo Bełchatów przede wszystkim  cechuje drewno pozyskane w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna (tzw. świadectwo legalności drewna).

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nadzorowanych sprawują leśniczowie z danego terenu, którzy przyjmują interesantów we wtorki i  piątki.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w biurze Nadleśnictwa.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące rozmiaru prac wykonywanych w lasach niepaństwowych pozostających pod nadzorem Nadleśnictwa Bełchatów, liczbę wydanych świadectw legalności drewna w  2014 roku.

 

Opis

Starostwo Bełchatów

Starostwo Radomsko

Starostwo Piotrków

Razem

Pozyskanie grubizny [m3]

10190,80

743,21

167,79

11101,80

Liczba wydanych świadectw legalności

1392

121

45

1558

Powierzchnia wykonanych trzebieży [ha]

775,68

91,80

29,09

896,57

Powierzchnia wykonanych zrębów [ha]

33,97

0,20

-

34,17

 

 

W 2014 r. Nadleśnictwo sporządziło 3 plany zalesień gruntów porolnych należących do właścicieli prywatnych o powierzchni 6,44 ha. Zalesienia te realizują ARiMR-y w Bełchatowie i Pajęcznie. Nadleśnictwo umożliwi zakup sadzonek do wykonania zalesień wiosną 2015 roku.