Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na podstawie umów na rok 2017 zawartych ze starostami Nadleśnictwo Bełchatów sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na terenie trzech starostw: Bełchatów, Radomsko i Piotrków o łącznej powierzchni 14 325,38  ha.

W ramach pełnionego nadzoru na terenie powiatów Nadleśnictwo Bełchatów przede wszystkim  cechuje drewno pozyskane w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna (tzw. świadectwo legalności drewna).

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nadzorowanych sprawują leśniczowie z danego terenu, którzy przyjmują interesantów we wtorki i piątki.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące rozmiaru prac wykonywanych w lasach niepaństwowych pozostających pod nadzorem Nadleśnictwa Bełchatów, liczbę wydanych świadectw legalności drewna w  2016 roku.

W 2016 r. Nadleśnictwo sporządziło 7 planów zalesień gruntów porolnych należących do właścicieli prywatnych o powierzchni 9,23 ha. W roku 2017 do dnia 31.10 sporządzono 4 plany. Zalesienia realizowane są przez ARiMR-y w Bełchatowie i Pajęcznie. Nadleśnictwo umożliwia zakup sadzonek do wykonania zalesień wiosną lub jesienią.

 

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, tel. 44-635-80-29.