Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Bełchatów znajduje się niemal 20 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także ponad 14 tys. ha lasów prywatnych.

Warunki geomorfologiczne

Najniższy punkt, 147,2 m n.p.m., na tym terenie leży w okolicach Rogóźna w gminie Widawa w dolinie rzeki Widawki w zachodniej części Obrębu Kluki. Najwyższy punkt - szczyt Góry Kamieńsk, która jest zwałowiskiem pokopalnianym, ma wysokość 400 m n.p.m. Najwyższe naturalne wzniesienie na tym terenie, o wysokości 252,8 m n.p.m., położone jest w pobliżu Piekar w gminie Sulmierzyce w południowej części Obrębu Wola Grzymalina. Zróżnicowanie wysokościowe terenu wynosi ok. 250 m.

Warunki klimatyczne

Obszar Nadleśnictwa Bełchatów, podobnie jak większość terytorium Polski, znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego z pewnym wpływem klimatu kontynentalnego. Według E. Romera omawiany obszar jest położony w strefie przejściowej między klimatem Krainy Wielkich Dolin, a Krainą Wyżyn Środkowopolskich. Usytuowanie opisywanego terenu na styku tych jednostek, powoduje ścieranie się nad tym obszarem polarno morskich mas powietrza z typowo polarno-kontynentalnymi. Powoduje to dużą zmienność klimatyczną zarówno w przebiegu dobowym jak i rocznym. Dużą różnorodnością cechują się wszystkie składowe klimatu tego obszaru. Zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych jest również związane z rodzajem i wielkością form terenowych (ukształtowaniem terenu).

Warunki glebowe

Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów zinwentaryzowano 45 podtypów gleb, zaliczonych do 15 typów. Wyraźnie dominującym typem gleb na gruntach Nadleśnictwa są gleby rdzawe (49,78%). Znaczną powierzchnię zajmują też gleby bielicowe (22,27%). Pozostałe typy gleb leśnych występują rzadziej - gleby brunatne (6,94%), czarne ziemie (2,51%), gleby gruntowo glejowe (2,50%), arenosole (1,67%), gleby płowe (1,59%), gleby torfowe (1,50% ), gleby murszowate (MR) 1,47%. Mady rzeczne, gleby murszowe, mułowe, opadowoglejowe i rankery nie przekraczają 1% powierzchni.

Specyficzną cechą Nadleśnictwa Bełchatów jest duża powierzchnia gleb industro- i urbanoziemnych (8,41%). Związane jest to z funkcjonowaniem na tym terenie kopalni węgla brunatnego i przejmowaniem przez Nadleśnictwo gruntów pokopalnianych. Dotyczy to głównie obrębu Wola Grzymalina, gdzie gleby zrekultywowane występują na 1457,64 ha , co stanowi 19,98% powierzchni lasów tego obrębu. W skali Nadleśnictwa grunty zrekultywowane zajmują 8,00% powierzchni lasów

Warunki wodne

Woda jest ważnym czynnikiem warunkującym wzrost i rozwój roślin. O stosunkach wodnych na określonym terenie decyduje całokształt różnorodnych czynników, wśród których główną role odgrywa sieć cieków wodnych, ilość opadów atmosferycznych, budowa geologiczna i ukształtowanie terenu. Na omawianym terenie ważne, a w niektórych wypadkach - decydujące dla stosunków wodnych, są wyrobiska (obniżenie poziomu wód gruntowych) i zwałowiska (spływ powierzchniowy) KWB Bełchatów

Nadleśnictwo posiada 14 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych i 313 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych. Stanowią one podstawową bazę nasienną dla produkcji szkółkarskiej. Produkcję szkółkarską Nadleśnictwo prowadzi w oparciu o szkółkę o powierzchni ok. 7 ha. Drzewostany Nadleśnictwa położone są w I strefie zagrożenia pożarowego.

Według planu urządzenia lasu na lata 2007-2016, średnioroczne zadania przedstawiają się następująco:

1 Odnowienia i zalesienia 196 ha
2 Pielęgnowanie lasu
w tym: pielęgnowanie gleby
czyszczenia wczesne
czyszczenia późne
657 ha
189 ha
254 ha
214 ha
3 Trzebieże wczesne 202 ha
4 Trzebieże późne 841 ha
5 Pozyskanie drewna
w tym: rębne (w drzewostanach rębnych)
przedrębne (w drzewostanach przedrębnych)
64.000 m3
34.000 m3
30.000 m3

85% pozyskanego drewna to gatunki iglaste - głównie sosny, a 15% stanowi drewno gatunków liściastych;

Specyficzny charakter gospodarce leśnej Nadleśnictwa nadaje:

  • sąsiedztwo Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów,
  • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
  • kolejne wylesienia pod odkrywkę węgla brunatnego.