Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA

na terenie

Nadleśnictwa Bełchatów

 

Nadleśnictwo Bełchatów posiada różnorodny wybór obiektów edukacyjnych do których serdecznie zapraszamy.

„Opowieści Bielika" to ścieżka inna niż wszystkie, które do tej pory mogliście zwiedzać w Nadleśnictwie Bełchatów. Jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności dla zwiedzających niewidomych i niedowidzących.

Staraliśmy się, aby cała ekspozycja była dostępna dla tych, którzy poznają świat bez użycia oczu. Zastosowane rozwiązania pozwalają na „oglądanie" przyrody palcami, a także na odczytywanie wiadomości w alfabecie Braille'a. Brak barier architektonicznych umożliwia swobodne poruszanie się po ścieżce osobom na wózkach inwalidzkich. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się Izba Edukacji Ekologicznej. Ona również jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka ekologiczna w uroczysku Borowiny powstała w celu przybliżenia walorów przyrodniczych i kulturowych, obszarów źródliskowych i śródleśnych strumieni, wskazania roli ekosystemów nieleśnych tj. oczek wodnych i torfowisk w lasach, poznania i charakterystyki typów lasów w różnych warunkach siedliskowych (głównie borów sosnowych).

Szkółka leśna Borowiny-krajobrazy leśne - dł. 2,1 km, składa się

z 5 przystanków. Rozpoczyna się i kończy na terenie szkółki leśnej.

Ścieżka przyrodniczo – leśna w uroczysku Łuszczanowice

Ścieżka dydaktyczna w rejonie rezerwatu Łuszczanowice powstała w celu poznania różnorodności flory, głównie gatunków drzew leśnych, zbiorowisk leśnych i typów siedliskowych lasów terenu Nadleśnictwa, wskazania cennych wartości przyrodniczych rezerwatu Łuszczanowice, zapoznania z systemem p-poż. w racjonalnej gospodarce leśnej, wyjaśnienia roli badań naukowych w ocenie wpływu przemysłu na ekosystemy leśne.

Na terenie uroczyska Łuszczanowice zaprojektowano ścieżkę dydaktyczną o długości 1,7 kilometra. Częściowo przebiega ona przez rezerwat leśny Łuszczanowice. Wyznaczono na niej 5 przystanków. Na trasie jej przebiegu znajduje się 10 tablic edukacyjnych.

Leśna ścieżka edukacyjna Święte Ługi

Uroczysko „Święte Ługi" stanowi kompleks leśno-torfowiskowy o powierzchni 133,91ha. Większość tego obszaru zajmują zbiorniki wodne, powstałe w miejscu wyeksploatowanego przez miejscową ludność torfu. Teren ten obecnie stanowi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, których walory chronione są w postaci utworzonego tu użytku ekologicznego. Jest to jedna z prawnych form ochrony przyrody, która pozwala na zachowanie tych unikatowych zasobów genowych. Obecnie ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody. Święte Ługi stanowią „dom wielu niezwykłych mieszkańców", i dlatego tak ważna jest ochrona tego miejsca, tym skuteczniejsza im lepiej je poznamy. Obszar Świętych Ługów jest również włączony do europejskiej sieci ochrony Natura 2000.

Leśna ścieżka edukacyjna o tematyce łowieckiej

Powstała w 2004 roku na terenie leśnictwa Adamów w celu przybliżenia zagadnień związanych z gospodarką łowiecką. Położona jest ona na terenie „Góry Kamieńsk", co nadaje jej dodatkowego kolorytu. Ścieżka składa się z 6-ciu przystanków. Na każdym z nich znajdują się tablice informujące o tym jak poznać w terenie dany gatunek zwierzyny, jakie są jego obyczaje, w jaki sposób dokarmiać poszczególne zwierzęta. Ponad to na każdym z przystanków znajdują się wzorcowo wykonane urządzenia łowieckie takie jak ambony, paśniki, podsypy, lizawki, które są doskonałym uzupełnieniem informacji znajdujących się na tablicach. Ścieżka kończy się na terenie domku myśliwskiego koła łowieckiego „Sokół", gdzie znajduje się wiata z miejscem na rozpalenie ogniska.

Ścieżka rowerowa na Górze Kamieńsk

Ścieżka ta to najdłuższa trasa rowerowa wyznaczona na terenie gruntów Nadleśnictwa, a jej budowa była wspólnym przedsięwzięciem Nadleśnictwa Bełchatów, BOT Kopalni Węgla Brunatnego S.A. i OSiR Góra Kamieńsk. Celem tej inwestycji było zwiększenie atrakcyjności zwałowiska w sezonie letnim oraz stworzenie społeczeństwu możliwości lepszego poznania terenu. Ścieżka składa się z trzech tras o różnym stopniu trudności, a jej długość wynosi ponad 40km. Zarówno początek jak i koniec wszystkich tras znajdują się na parkingu dolnej stacji Stoku Narciarskiego „Góra Kamieńsk". Dla osób preferujących zjazd w dwie z trzech tras włączyć można wyciąg krzesełkowy z uchwytami dla rowerów, którym można wjechać na wierzchowinę zwałowiska. Na przebiegu tras umieszczone są tablice informacyjne i kierunkowe.

Punkt edukacyjny przy Nadleśnictwie Bełchatów

Przy Nadleśnictwie, w oddz. 125 Obrębu Kluki, znajduje się Punkt Edukacji Leśnej wyposażony w wiatę z ławami i stołami. Znajduje się tu również miejsce na ognisko. Ponadto jest pięć tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-leśnej i wystawka różnych typów budek dla ptaków.

Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Bełchatów.

Leśna ścieżka dydaktyczna o tematyce przyrodniczo – ekologicznej położona jest na terenie Nadleśnictwa Bełchatów - kompleks leśny Korczew. Powstała jako wspólna inwestycja Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Gminy Bełchatów oraz Nadleśnictwa Bełchatów. Ścieżka pozwala na atrakcyjne prowadzenie plenerowych lekcji biologii, przyrody i ekologii oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Proponowana ścieżka daje szeroki wachlarz możliwości, co do wyboru realizowanych w terenie zagadnień biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych. Trasa ścieżki ma długość 4,1 km. Przebiega od skrzyżowania drogi asfaltowej przy Szkole Podstawowej w Dobiecinie z drogą leśną

prowadzącą do kapliczki, przez las i kończy się na terenie szkoły. Na trasie przejścia wyznaczonych zostało 7 przystanków o tematyce dydaktyczno-informacyjnej.

Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Głupice

Ścieżka edukacyjna w leśnictwie Głupice powstała w celu przybliżenia mieszkańców lasu, głównie ptaków i ssaków, śladów ich bytności. Tutaj też zastała zaprezentowana piętrowość lasu, specyficzna dla tego ekosystemu oraz szczegółowo opisane jedno z pięter - runo.