Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w zamówieniach publicznych

Zmiany w sposobie składania ofert w zamówieniach publicznych

Nadleśnictwo Bełchatów informuje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne od dnia 18 kwietnia 2018 r. JEDZ może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej (pozostałe czynności są realizowane w sposób tradycyjny). Począwszy od dnia 18 października 2018 r. przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następuje za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.

Powyższe zmiany wymagają zabezpieczenia przez potencjalnych Wykonawców odpowiednich narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty, które do tej pory nie były wymagane. Jednym z wymogów koniecznych do spełnienia przez Wykonawcę, składającego ofertę przetargową jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Uzyskanie podpisu elektronicznego jest możliwe tylko od ograniczonej liczby dostawców, jest odpłatnie, a finalizacja zakupu następuje po upływie określonego okresu czasu.