Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE ZBIORNIKÓW WODNYCH W LEŚNICTWIE PARZNO

Nadleśnictwo Bełchatów ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wydzierżawienie zbiorników wodnych o powierzchni 4,53 ha, położonych na terenie Nadleśnictwa Bełchatów, leśnictwa Parzno. Cel dzierżawy – wędkowanie rekreacyjne.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nadleśnictwo Bełchatów informuje, że do daty upływu terminu składania ofert tj. do 11.02.2019 r. do godz. 8:00 nie złożono żadnej oferty pisemnej na wydzierżawienie zbiorników wodnych w leśnictwo Parzno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Bełchatów ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wydzierżawienie zbiorników wodnych o powierzchni 4,53 ha, położonych na terenie Nadleśnictwa Bełchatów, leśnictwa Parzno. Cel dzierżawy– wędkowanie rekreacyjne.

1. Przedmiot dzierżawy szczegółowo wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oględzin zbiorników wodnych wymienionych w załączniku nr 1 można dokonywać w dni robocze od 8:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym leśniczym Panem Grzegorzem Augustyniakiem tel. 600 936 489. Oględzin można dokonywać do 08.02.2019 r.

2. Minimalną stawkę czynszu za dzierżawę zbiorników ustala sięw wysokości 500 zł netto/ha za okres roku.

3. Termin składania ofert- ofertę (wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargowego) należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Bełchatów, ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów lub przesłać pocztą na w/w adres, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg na wydzierżawienie zbiorników wodnych” do dnia 11.02.2019 r. do godziny 8:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów, ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów, w dniu 11.02.2019 r., o godzinie 9:00.

5. Zestawienie dokumentów, które składają się na ofertę:

Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:

Leśniczy Leśnictwa Parzno- Grzegorz Augustyniak, tel. 600-936-489, w dni robocze w godz. 8-13.

Specjalista Magda Szczepaniak, tel. 513 752 331 – w dni robocze w godz. 8 – 14.

7. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargowego.

8. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Bełchatów:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_belchatow/zamowienia_publiczne/pg oraz w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów.

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

10. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Nadleśnictwo Bełchatów będzie się kierowało jednym kryterium - zaoferowany czynsz dzierżawny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta. W której zaoferowany czynsz dzierżawny będzie najwyższy. Oferty zawierające stawkę czynszu niższą niż 500 zł zostaną odrzucone.

 

Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Załącznik nr 1 – przedmiot dzierżawy;

2. Załącznik nr 2  – formularz oferty;

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy;

4. Załącznik nr 4 – klauzula informacja RODO.