Lista aktualności Lista aktualności

Informacje ogólne

Nadleśnictwo Bełchatów wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Lasy nadleśnictwa położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy 1 Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim w części południowej województwa łódzkiego. Swym zasięgiem działania obejmuje obszar 120.000 ha. Lesistość terenu wynosi ok. 28%. Nadleśnictwo zarządza lasami państwowymi o powierzchni 19.489 ha (z czego na powierzchnię leśną przypada 18.226 ha, w tym drzewostany stanowią 17.392 ha). Lasy innych własności w zasięgu działania Nadleśnictwa zajmują powierzchnię około 16.400 ha. Nadleśnictwo administracyjnie podzielone jest na dwa obręby leśne: Kluki 9 leśnictw i Wola Grzymalina 6 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie Borowiny.

 

Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Bełchatów.

Nadleśnictwo Bełchatów wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Lasy nadleśnictwa położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy 1 Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim w części południowej województwa łódzkiego. Swym zasięgiem działania obejmuje obszar 120.000 ha. Lesistość terenu wynosi ok. 28%. Nadleśnictwo zarządza lasami państwowymi o powierzchni 19.489 ha (z czego na powierzchnię leśną przypada 18.226 ha, w tym drzewostany stanowią 17.392 ha). Lasy innych własności w zasięgu działania Nadleśnictwa zajmują powierzchnię około 16.400 ha. Nadleśnictwo administracyjnie podzielone jest na dwa obręby leśne: Kluki 9 leśnictw i Wola Grzymalina 6 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie Borowiny.

Warunki geomorfologiczne

Najniższy punkt, 147,2 m n.p.m., na tym terenie leży w okolicach Rogóźna w gminie Widawa w dolinie rzeki Widawki w zachodniej części Obrębu Kluki. Najwyższy punkt - szczyt Góry Kamieńsk, która jest zwałowiskiem pokopalnianym, ma wysokość 400 m n.p.m. Najwyższe naturalne wzniesienie na tym terenie, o wysokości 252,8 m n.p.m., położone jest w pobliżu Piekar w gminie Sulmierzyce w południowej części Obrębu Wola Grzymalina. Zróżnicowanie wysokościowe terenu wynosi ok. 250 m.

Warunki klimatyczne

Obszar Nadleśnictwa Bełchatów, podobnie jak większość terytorium Polski, znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego z pewnym wpływem klimatu kontynentalnego. Według E. Romera omawiany obszar jest położony w strefie przejściowej między klimatem Krainy Wielkich Dolin, a Krainą Wyżyn Środkowopolskich. Usytuowanie opisywanego terenu na styku tych jednostek, powoduje ścieranie się nad tym obszarem polarno morskich mas powietrza z typowo polarno-kontynentalnymi. Powoduje to dużą zmienność klimatyczną zarówno w przebiegu dobowym jak i rocznym. Dużą różnorodnością cechują się wszystkie składowe klimatu tego obszaru. Zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych jest również związane z rodzajem i wielkością form terenowych (ukształtowaniem terenu).

Warunki glebowe

Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów zinwentaryzowano 45 podtypów gleb, zaliczonych do 15 typów. Wyraźnie dominującym typem gleb na gruntach Nadleśnictwa są gleby rdzawe (49,78%). Znaczną powierzchnię zajmują też gleby bielicowe (22,27%). Pozostałe typy gleb leśnych występują rzadziej - gleby brunatne (6,94%), czarne ziemie (2,51%), gleby gruntowo glejowe (2,50%), arenosole (1,67%), gleby płowe (1,59%), gleby torfowe (1,50% ), gleby murszowate (MR) 1,47%. Mady rzeczne, gleby murszowe, mułowe, opadowoglejowe i rankery nie przekraczają 1% powierzchni.

Specyficzną cechą Nadleśnictwa Bełchatów jest duża powierzchnia gleb industro- i urbanoziemnych (8,41%). Związane jest to z funkcjonowaniem na tym terenie kopalni węgla brunatnego i przejmowaniem przez Nadleśnictwo gruntów pokopalnianych. Dotyczy to głównie obrębu Wola Grzymalina, gdzie gleby zrekultywowane występują na 1457,64 ha , co stanowi 19,98% powierzchni lasów tego obrębu. W skali Nadleśnictwa grunty zrekultywowane zajmują 8,00% powierzchni lasów

Warunki wodne

Woda jest ważnym czynnikiem warunkującym wzrost i rozwój roślin. O stosunkach wodnych na określonym terenie decyduje całokształt różnorodnych czynników, wśród których główną role odgrywa sieć cieków wodnych, ilość opadów atmosferycznych, budowa geologiczna i ukształtowanie terenu. Na omawianym terenie ważne, a w niektórych wypadkach - decydujące dla stosunków wodnych, są wyrobiska (obniżenie poziomu wód gruntowych) i zwałowiska (spływ powierzchniowy) KWB Bełchatów

Nadleśnictwo posiada 14 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych i 313 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych. Stanowią one podstawową bazę nasienną dla produkcji szkółkarskiej. Produkcję szkółkarską Nadleśnictwo prowadzi w oparciu o szkółkę o powierzchni ok. 7 ha. Drzewostany Nadleśnictwa położone są w I strefie zagrożenia pożarowego.

Według planu urządzenia lasu na lata 2007-2016, średnioroczne zadania przedstawiają się następująco:

 

1 Odnowienia i zalesienia 196 ha
2 Pielęgnowanie lasu
w tym: pielęgnowanie gleby
czyszczenia wczesne
czyszczenia późne
657 ha
189 ha
254 ha
214 ha
3 Trzebieże wczesne 202 ha
4 Trzebieże późne 841 ha
5 Pozyskanie drewna
w tym: rębne (w drzewostanach rębnych)
przedrębne (w drzewostanach przedrębnych)
64.000 m3
34.000 m3
30.000 m3

85% pozyskanego drewna to gatunki iglaste - głównie sosny, a 15% stanowi drewno gatunków liściastych;

Specyficzny charakter gospodarce leśnej Nadleśnictwa nadaje:

  • sąsiedztwo Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów,
  • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
  • kolejne wylesienia pod odkrywkę węgla brunatnego.

     

Położenie Nadleśnictwa Bełchatów

Teren Nadleśnictwa Bełchatów położony jest w granicach województwa łódzkiego, na terenie 5 powiatów, 13 gmin i 2 obszarów miejskich.

 

Starostwo Powiatowe Gmina
Bełchatowskie Bełchatów Miasto
Bełchatów Gmina
Drużbice
Kluki
Kleszczów
Szczerców
Zelów Miasto i Gmina
Pajęczańskie Rząśnia
Sulmierzyce
Radomszczańskie Dobryszyce
Gomunice
Kamieńsk obszar wiejski
Łaskie Widawa
Piotrkowskie Grabica